A tagságról

Az Egyesület tagsága rendes és pártoló tagokból áll.

Tag

A) Az Egyesület rendes tagja lehet: az a 14. életévét betöltött személy, aki az Egyesület működési területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és vaknak, aliglátónak vagy gyengénlátónak minősül, nem cselekvőképtelen, és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, és írásban a tagfelvételét – belépési nyilatkozat kitöltésével – az Egyesület Elnökétől kéri. Tagfelvétel szempontjából az a személy, akinek látáscsökkenése a Masche- táblázat szerint a 67%-ot eléri vagy meghaladja, de a 95%-ot nem éri el, gyengénlátó, az pedig, akinek látáscsökkenése a 95%-ot eléri vagy azt meghaladja, vaknak minősül. Aliglátónak tekintendő az a személy, aki még 10%-os látásmaradvánnyal rendelkezik. A tagnak tagsági könyvet állítunk ki. A tag kötelessége hogy minden évben rendezze tagdíját.

Pártoló tag

B) Az Egyesület pártoló tagja lehet: mindazon természetes vagy jogi személy, aki a Szervezet céljával, tevékenységével egyetért, és azt anyagilag, szolgáltatás térítésmentes nyújtásával, vagy más módon támogatni, segíteni kívánja, és írásban jelentkezési szándékát az Egyesület Elnökségének bejelenti. Az Elnökség a jelentkezés elfogadásáról névre szóló pártoló tagsági kártyát állít ki. A pártoló tag tagsági jogviszonyának kezdete a pártoló tagsági kártya kiállításának kelte.

Éves tagdíj

Egyesületünk éves tagdíja: 3000,- Ft, amely egyesületünk szabadon felhasználható bevételei közé sorolható.